ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ ТЪРГОВЕЦА УСЛУГИ

I. ДЕФИНИЦИИ И ПОНЯТИЯ

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

Под Дружество и Търговец се разбира Бюти сешън ЕООД (ЕИК: 202629862).  Бюти сешън ЕООД е търговско дружество предоставящо стоки и услуги онлайн посредством Интернет магазина www.chantichka.bg, наричан по-долу за краткост Е-магазин, със седалище и адрес за контакти: гр. София, „Овча купел” 1, бл. 527, вх.Б; 

Под Потребител, Ползвател или Клиент се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата www.chantichka.bg на своя компютър.

Под Поръчка се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от потребителя.

Сайт, Интернет магазин или Е- магазин означава уебсайта www.chantichka.bg.

Лични данни означава лични данни по смисъла на ЗЗЛД.

ЗЗП означава Закон за защита на потребителите.

ЗЗЛД означава Закон за защита на личните данни.

Наложен платеж означава наложен платеж по смисъла на Закона за пощенските услуги.

 

II. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които  Бюти сешън ЕООД предоставя услуги на потребителите/ клиентите си посредством Интернет магазина www.chantichka.bg. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона „Приемам условията” потребителят/ клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

 2. Продуктите, които се намират на интернет страницата на www.chantichka.bg не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на www.chantichka.bg.

3. След кликане на бутона „Плащане", потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в „количка”. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.

4. Chantichka.bg си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица Търговецът уведомява потребителя/ клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.

5. Договорният език е български, а плащанията  ще  бъдат  извършвани в български левове с ДДС.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/ КЛИЕНТА

6. Потребителят/ клиентът има възможност да разглежда и след регистрация да поръчва обявените стоки на Интернет магазина www.chantichka.bg.

7. Потребителят/ клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

8. Потребителят/ клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява Търговеца за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

9. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата www.chantichka.bg.

10. Като условие за ползване на сайта, Потребителят се задължава към www.chantichka.bg , че няма да ползва сайта за каквато и да е дейност, забранена от закона или неотговаряща на тези Общи условия.

11. Потребителят има право да разглежда, поръчва и получава продукти от сайта по реда и условията, посочени в него.

12. Потребителите на сайта нямат право да разпространяват, променят (редактират), копират (освен за нетърговски, лични цели), предават, излагат, възпроизвеждат, репродуцират, публикуват, създават вторични материали, прехвърлят, продават или по какъвто и да е друг начин използват съдържание на сайта без изричното писмено разрешение на www.chantichka.bg. Цялото съдържание на уебсайта е предмет на авторски права, принадлежащи на Бюти сешън ЕООД.

13. Всеки потребител, независимо дали е направил поръчка или не, се задължава при ползване на сайта:

- да не нарушава и да зачита правата и свободите на гражданите, съгласно Конституцията, законите на Република България и международни актове, по които тя е страна, правилата на морала, добрите нрави и Интернет етиката при ползване на сайта.

- да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;

- да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от www.chantichka.bg услуги;

- да уведомява незабавно Търговеца за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;

- да не извършва злоумишлени действия;

- да обезщети Търговецът и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез /името на сайта/ в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;

14. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

15. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на Търговеца, съобразно българското законодателство.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

16.Chantichka.bg няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който потребителите използват сайта.

17. Chantichka.bg не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на сайта, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез сайта на www.chantichka.bg .

18. Chantichka.bg може да осигури публикуване на хипер-връзки към други Интернет страници и ресурси. Chantichka.bg не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа или достоверността на тези материали и съдържание. Потребителят носи пълна отговорност за всички причинени вреди на www.chantichka.bg и трети лица вследствие използване или достъп до тези Интернет страници и ресурси.

19. Chantichka.bg не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством ползване на сайта. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на Chantichka.bg във връзка с ползването на сайта от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за www.chantichka.bg .

20. Търговецът има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.chantichka.bg.

21. Търговецът има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/ клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на Търговецa да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта.

22. Търговецът след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/ клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно).

23. Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

24. Търговецът има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/ клиенти, независимо дали са регистрирани.

25. Информацията по предходния член може да бъде използвана от Търговеца, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес info@chantichka.bg. Търговецът събира и използва информацията, за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които Търговецът ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.

26. Търговецът не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди- включая, случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Търговеца.

27. Търговецът има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му в chantichka.bg

V. ЛИЧНИ ДАННИ

28. Търговецът гарантира на своите Потребители/ клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общи условия. Търговецът защитава личните данни на потребителя/ клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Търговецът може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

29. Търговецът се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица- държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. Търговецът е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

VI. РЕГИСТРАЦИЯ

30. Регистрация на сайта е доброволна и безплатна. Регистрацията е задължителна за поръчка на продукти в онлайн магазина. Сайтът може да бъде разглеждан от ползвателите свободно, без да е необходима регистрация. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени при регистрация, са отбелязани със звездичка. При успешно приключване на регистрацията, ползвателят ще получи потвърждение чрез е-мейл, с потребителското име и парола, с които ще може да влиза в своя профил в www.chantichka.bg.

VII. ПОРЪЧКИ

31. Поръчки могат да извършват само регистрирани потребители, приели общите условия. Ако ползвателят пожелае да получи фактура, фактурирането на закупените продукти става само в български лева. Сроковете за доставка на поръчките зависят от партньорите на Дружеството – куриерска фирма Рапидо.

VIII. СТОКИ И ИНФОРМАЦИЯ

32. Чрез електронна поръчка от сайта могат да бъдат закупувани единствено и само тези стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в Кошницата на ползвателя, съгласно механизма на работа на магазина. Цялата информация относно предлаганите за продажба чрез онлайн магазина стоки, включително, но не само, състав на продуктите, размери и други е описана от производителя на етикети на артикулите.

33. Дружеството продава употребявани стоки- чанти и аксесоари втора употреба, които не са закупени директно от производителя на стоките, поради което Дружеството не може да гарантира автентичността или марката на продуктите. 

IX. ЦЕНИ

34. Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им. Търговецът си запазва правото без предупреждение да ги променя. Представените в магазина цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси, без цената за доставка, която зависи от избраната от клиента опция за доставка. Цената за доставка е посочена отделно при поръчка, преди потвърждаването на поръчката.

35. Цените на продуктите не включват опаковане и транспортиране.

X. ПЛАЩАНЕ

36. Ползвателят получава заедно със стоката касова бележка и документ, в който е посочена поръчаната стока, дължимата за нея продажна цена, както и цената на доставка. Когато плащането се извършва чрез Наложен платеж, купувачът предава на куриера сума, равна на общата дължима сума (включваща цената на поръчката и цената на доставката), което се отбелязва в талона за приемо-предаване (удостоверяващ предаването на стоката от куриера към клиента), който служи за разписка. С подписването на талона за приемо-предаване, клиентът овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на Дружеството сумата, представляваща продажната цена на доставената поръчка. 

XI. ДОСТАВКА НА ПОРЪЧАНА СТОКА

37. Потребителят/ клиентът носи изцяло риска от повреждане/ загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, Chantichka.bg се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/ клиента. Chantichka.bg не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

38. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/ клиента. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на www.chantichka.bg. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, www.chantichka.bg не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и телефон при подаване на заявката www.chantichka.bg не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

39. При предаване на стоката потребителят/ клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.
При отказ за получаване на стоката, извън описаните случаи, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, www.chantichka.bg се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

40. Доставката на поръчана чрез онлайн магазина стока се извършва с куриер. Chantichka.bg работи с куриерска фирма Рапидо. При връщане на дадена стока, след изпращане на е- майл, клиентът е длъжен да се свърже с Chantichka.bg или да изчака да се свържат с него, за да се изпрати куриер, който да вземе стоката и да върне заплатената сума чрез наложен платеж, като разходите за доставка при връщане на артикул са за сметка на потребителя/ ползвателя.

41. Доставки се извършват само на географската територия на България. При доставката получателят подписва стокова разписка за приемо-предаване, който удостоверява точното изпълнение на поръчката. Другите придружаващи документи са касова бележка, фактура при поискване и протокол за доставка на куриерската фирма.

42. Е-магазинът доставя стоките по подлежащите на изпълнение (потвърдени) поръчки с куриер до 3 работни дни след сключването на договора за покупко-продажба или според графика за обслужване на куриера. При извънредни обстоятелства Дружеството си запазва правото да удължава срока за доставка, като своевременно информира потребителя.

43. При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата, пратките се връчват както следва:

1)за служебен адрес- на лице с месторабота на адреса, като се отбелязва името на лицето, получило пратката.

2) за домашен адрес- на член на домакинството, като се отбелязва името на лицето, получило пратката.

44. При невъзможност за връчване на пратката, не по вина на Търговеца или куриера, лицето, извършващо доставката, се обажда на посочения от клиента телефон за контакт, за да бъде уточнено от кой офис на куриера клиентът може да получи поръчката. При невъзможност за връчване на пратката не по вина на Търговеца или куриера и невъзможност да се установи контакт с клиента, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява.

 XII. ВРЪЩАНЕ И РЕКЛАМАЦИИ НА СТОКИ

45. На основание чл. 55, ал. 1 от ЗЗП, клиентът има право да върне продуктите, поръчани от www.chantichka.bg в рамките на 7 работни дни от датата на доставката на продукта. За да бъде приет върнатия продукт е нужно:

1)клиентът да изпрати е-мейл от е-мейла, с който e направена поръчката, в който да посочи номера на поръчката, кода/овете на върнатия/те продукт/и.

2) да изпрати продукта на ДРУЖЕСТВОТО по куриер и ДРУЖЕСТВОТО да го получи в състоянието, в което е предадено на клиента, заедно с касовата бележка, стоковата разписка, етикета на продукта и опаковката. В случай, че е била издадена фактура, е необходимо да бъде върната и тя.

46. Рекламация на стоката трябва да се предяви веднага щом е открит дефект. Търговецът предлага и стоки втора употреба, поради което няма възможност да заменя върнати артикули със същите. Съответно при рекламация Търговецът може да върне заплатената от клиента цена на артикула съгласно описаната по- горе процедура.

47. Разходите за куриер по получаване и връщане на продукта са за сметка на клиента/ ползвателя.

48. Търговецът ще Ви възстанови заплатената сума възможно най-бързо и не по- късно от 30 дни след получаване на стоката обратно. Връщането на парите става чрез наложен платеж по куриер или по банков път, на посочена от клиента банкова сметка (IBAN).

49. При връщане или рекламация на стока, потребителят трябва да изпрати стоката и тя да пристигне на адрес: гр. София, „Овча купел” 1, бл. 527, за chantichka.bg online.

XIII. ВРЪЗКИ КЪМ ВЪНШНИ САЙТОВЕ

50. Връзки към сайтове на трети страни, включени във сайта, могат да ви насочат към друг сайт, който се намира извън контрола на www.chantichka.bg . Chantichka.bg не е отговорно за съдържанието на който и да било сайт, и предоставя тези връзки единствено като удобство.

XIV. ДРУГИ

51. Дружеството се ангажира да предоставя само стоките, представени в сайта, по начина по който са представени. Цялата информация, представена на сайта- дизайн, наличности и цени на стоките, е валидна единствено и само към момента на представянето й, като Дружеството си запазва правото по всяко време да я променя без предупреждение. Отговорност на клиента е да проверява редовно условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, наличности и други.

52. В случай, че ползвателят се е абонирал доброволно за информационния бюлетин, Дружеството има право да му изпраща бюлетин на предоставения е-мейл адрес. Потребителят може по всяко време да се откаже от получаването му чрез страницата на своя профил в сайта и като използва включения в информационния бюлетин линк за отписване.

53. Профилите на ползватели, които нарушават условията за ползване на онлайн магазина, както и профилите на ползватели, които ги използват не по предназначение, могат да бъдат заличавани.

54. Дружеството не е отговорно за каквито и да било грешки, които могат да възникнат на сайта, поради всякаква причина, включително и тези причинени от промени, настройки, технически причини или други.

55. За неуредените в настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.

XVI. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 56. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от Търговеца, като същия се задължава да уведоми потребителите за промени в Общите условия, като публикува в сайта съобщение за измененията и даде достатъчен срок за запознаване с тях. В дадения срок, ако потребителят не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че потребителят заяви в срока, че не е съгласен с промените, то Търговецът има право веднага да спре или прекрати достъпа на потребителя до сайта, като възникналите до този момент задължения подлежат на изпълнение.

XVII. УВЕДОМЛЕНИЯ

57. Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, свързани с ползването на сайта се извършват на телефоните/ адресите за контакти, обявени на видно място в сайта и респективно на посочените телефон/ адрес за контакт на потребителя. Направените по този начин уведомления се считат за надлежно получени до доказване на противното.


Всички цени са с включено ДДС и в български лева. Всички снимки и текстове са със запазено авторско право и използването им без разрешението на chantichka.bg е незаконно.